Překračování
genderových rolí

Cílem aktivity je v rámci tématu genderu rozšířit povědomí o genderových rolích, tedy o očekáváních, která společnost klade na ženy, muže nebo genderově rozmanité osoby. Aktivní zapojení umožní studujícím vlastní reflexi toho, jak jim jsou nebo nejsou příjemné „škatulky“, které si pro ně společnost na základě jejich genderové identity připravila.

 

 

Získané znalosti nebo dovednosti

 • Povědomí o tom, co jsou to genderové role a co obnášejí
 • Reflexe vnímání vlastní genderové role, jejích výhod a nevýhod
 • Osobní zážitek, jak jsem na tom já ve vztahu k genderovým rolím – volím spíše konformní způsob projevu, nebo nekonformní?

 

Náročnost aktivity

✓ pro aktivitu je nezbytné mít alespoň základní znalost LGBTQ tematiky

Vazba na vzdělávací oblasti

Osobnostní a sociální výchova

Klíčová slova

#gender
#genderové role
#genderový projev
#genderová identita
#genderová konformita a nekonformita

 

Pomůcky

Vytištěný pracovní list s otázkami, barevná izolepa

Příprava prostoru

Rozdělení prostoru izolepou tak, že na jedné straně bude pól ANO (souhlasí) a na druhé pól NE (nesouhlasí).

Časová náročnost

25 minut

 

Popis provedení aktivity

1. Aktivitu zahájíme popisem termínů gender, genderová role a genderový projev.

Gender (rod) = souvisí s tím, jak společnost chápe roli ženy a muže – co na daném místě a v daném čase znamená být ženou, mužem nebo genderově rozmanitou osobou. Slouží k odlišení pohlaví jakožto biologické kategorie od pohlaví jako společenské záležitosti. Gender označuje způsoby chování, oblékání, typických aktivit a dalších atributů, které daná společnost považuje za vhodné pro dívky a ženy, nebo pro chlapce a muže. Ty pak zároveň ovlivňují, jakým způsobem lidé jednají a vzájemně interagují s druhými. Zatímco aspekty odvíjející se od biologického pohlaví jsou v různých kulturách podobné, genderové aspekty se mohou výrazněji lišit.

Genderová role = vlastnosti a způsoby chování, oblékání nebo zdobení, které jsou tradičně spojeny s mužstvím a ženstvím, maskulinitou a femininitou.

Genderový projev = způsob, jakým se člověk prezentuje před druhými na škále femininita – maskulinita. Nemusí souviset s připsaným pohlavím, genderovou identitou ani sexuální orientací, i když si ho s výše uvedeným mnoho lidí automaticky spojuje.

2. Pokračujeme společným brainstormingem očekávání společnosti na základě genderu. Na jednu stranu tabule nebo flipchartu zapisujeme očekávání, která má společnost od žen, na druhou polovinu očekávání od mužů.

3. Následně se třída rozestaví do prostoru a vyučující čte otázky. Studující se po přečtení otázky vždy postaví na patřičné místo na škále mezi póly ANO a NE tak, aby tím indikovali svůj postoj (v souladu s tvrzením, v rozporu s tvrzením, někde mezi). Po přečtení otázky je dobré dát krátkou pauzu, aby se všichni mohli podívat, jak vypadá rozložení osob v prostoru, a zamyslet se nad tím, jaké to pro ně je stát zrovna tam, kde stojí.

 

Závěrečná reflexe

Neoddělitelnou součástí aktivity je závěrečná reflexe. Zvolte takové techniky, které odpovídají aktuálním dovednostem studujících.

Náměty na otázky:

  • Co jsou to genderové role a jak nás mohou v životě ovlivňovat?
  • Jak jste se v průběhu aktivity cítili? Překvapilo vás něco?
  • Jak se cítíte v situacích, kdy se zachováte jinak, než jak se od vás očekává na základě vaší genderové role?
  • Co všechno může ovlivňovat to, jak vnímáme svou genderovou roli? (rodina, škola, média…)
  • Uvažujete do budoucna o nějakém větším překračování genderových rolí, nebo se cítíte lépe, když do nich dobře zapadáte? (poznámka: nic není špatně)

Další zdroje
informací

Nasměrujeme vás na diskuzní skupiny, odbornou literaturu i osoby, které vám mohou nabídnout svou expertízu v LGBT+ tematice. Cenné jsou ale i kontakty na podpůrné skupiny nebo poradny, které můžete předat vašim LGBT+ studujícím.