Kontakty

Místa kam se obrátit, pokud potřebujete pomoc.

Tým ucimoLGBT.cz

Projektová manažerka: Tereza Kadlecová

Manažer vzdělávání: Aleš Rumpel

Koordinátorka: Monika Malá

Besedy na školách: Teodor Brzák

Koalice za rozmanitost ve školách

Společným cílem koalice je prevence šikany na školách a podpora wellbeingu žactva, studujících i vyučujících.

Prague Pride z. s.
Zlepšování kvality života LGBT+ osob, ochrana práv obětí diskriminace, vzdělávání a další aktivity. Prague Pride mimo jiné organizuje semináře pro budoucí LGBT+ rodiče a spolu s queer filmovým festivalem Mezipatra pořádá vzdělávací programy pro ZŠ.

Trans*parent, z. s.
Spolek, který se zaměřuje na zlepšování společenské a legislativní situace trans a nebinárních osob, jejich podporu a osvětu v tématu transgender identit pro vyučující i pro školy.
Web: www.jsmetransparent.cz
Kontakt: info@jsmetransparent.cz

Queer filmový festival Mezipatra
Každoročně představí kolem stovky českých i zahraničních filmů s LGBTQ+ tématy a jejich tvůrce a tvůrkyně. Prostřednictvím queer programu a jeho reflexe dávají lidem v České republice prostor pro objevování různorodosti genderových a sexuálních identit.
Web: www.mezipatra.cz

Jules a Jim, z. s.
Nestátní nezisková organizace, která se věnuje primární prevenci a dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků především v Praze a Středočeském kraji.
Web: julesajim.cz

Gender Studies, o.p.s.
Nevládní nezisková organizace, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti.
Web: genderstudies.cz

LGBT+ organizace

Prague Pride z. s.
Zlepšování kvality života LGBT+ osob, ochrana práv obětí diskriminace, vzdělávání a další aktivity. Prague Pride mimo jiné organizuje semináře pro budoucí LGBT+ rodiče a spolu s queer filmovým festivalem Mezipatra  pořádá vzdělávací programy pro ZŠ.
Web: www.praguepride.cz

LOGOS Česká republika, z. s.
Ekumenické společenství LGBT+ věřících, jejich rodičů a přátel. O jeho činnosti lze najít informace na webu www.logoscr.cz nebo na facebookové stránce.
Kontakt: jsme@logoscr.cz

Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z. s. (PROUD)
Platforma se věnuje aktivitám pro genderovou rovnost ve společnosti a zlepšování kvality života nejen LGBT+ lidí od dětství přes partnerství, rodičovství po stárnutí.
Web: www.proud.cz

Trans*parent, z. s.
Spolek, který se zaměřuje na zlepšování společenské a legislativní situace trans a nebinárních osob, jejich podporu a osvětu v tématu transgender identit pro vyučující i pro školy.
Web: www.jsmetransparent.cz
Kontakt: info@jsmetransparent.cz

Queer Geography z. s.
Spolek QG se zaměřuje na prosazování holistického, syndemického a tedy biopsychosociálního porozumění souvisejících společenských a zdravotních problémů, otázek či výzev; v jehož smyslu bude přispívat k efektivnějšímu přijetí sexuální a genderové diverzity v rámci širší rozmanitosti společnosti, odbourávání stigmatizace, diskriminace, a k odstraňování jiných normativních, institucionálních, legálních či jiných bariér snižujících kvalitu života některých lidí.
Web: www.queergeography.cz

Roma LGBT+
Součást Ara Art, z.s. Nezisková organizace, která se věnuje romské LGBTQ+ menšině a otázce její vícečetné diskriminace, zřizuje online poradnu Řeknu.to pro LGBTQ+ Romy a Romky a poradnu pro rodiče a blízké LGBTQ+ Romek a Romů.
Web: www.araart.cz/cs/roma-lgbt

STUD, z. s.
Spolek působící v Brně na podporu gay, lesbické, bisexuální a transgender minority. Primárně se orientuje na práci s mládeží, aby usnadnil proces vyrovnání se s vlastní sexuální orientací, a tak preventivě zmenšil riziko rozvinutí sociálně patologických jevů jako je například sebevražda, drogová závislost nebo alkoholismus u mladých lidí.
Web: www.stud.cz

Ollove z.s.
Spolek působící v Olomouci a organizující širokou škálu kulturních, společenských i osvětových aktivit, které mají pomáhat vytvoření otevřené, tolerantní, genderově a sexuálně pestré společnosti. Ollove pomáhá lidem mimo hranice heteronormativity najít si své místo ve společnosti a snaží se také o mezigenerační kontakt a porozumění.
Web: www.ollove.cz

BUDQueer
Českobudějovická skupina pro všechny queer lidi a friends.
FB: www.facebook.com/BUDQueer
IG: instagram.com/budqueer
Linktree: linktr.ee/budqueer

Odborné poradny

  Poradenská síť projektu sbarvouven.cz

Pomoc v oblasti předsudečného násilí

In IUSTITIA, o.p.s.
Poradna Justýna – poradna poskytuje své služby lidem dotčeným násilím z nenávisti a také lidem dotčeným projevy nesnášenlivosti, zejména rasismu, antisemitismu, islamofobie, homofobie a transfobie, genderového násilí, násilí z důvodu věku, zdravotního stavu, sociálního statusu či příslušnosti k subkultuře.
Web: www.in-ius.cz

Bílý kruh bezpečí, z.s.
Poskytování pomoci obětem trestných činů. BKB poskytuje právní informace, psychologické a sociální poradenství a rovněž praktické rady a informace prostřednictvím nonstop telefonních linek, celostátní sítě poraden, centrály v Praze, intervenčního centra v Ostravě a Klíčových sociálních pracovníků (případových manažerů) pro zvlášť zranitelné oběti a pozůstalé.
Web: www.bkb.cz
Bezplatná linka: 116 006 – pro oběti kriminality a domácího násilí
Linka BKB: 257 317 110 – nonstop pomoc obětem a svědkům trestných činů

Pro bono aliance, z.s
Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.
Web: www.probonoaliance.cz

Krizová intervence

Linka bezpečí, z.s.
Poskytování krizové intervence a poradenství pro děti a mládež do 26 let zdarma z celé ČR prostřednictvím telefonu, chatu a emailu.
Web: www.linkabezpeci.cz
Bezplatná linka pro mládež: 116 111

Linky důvěry

Linka bezpečí (pro děti do 18 let, studenty do 26 let)
www.linkabezpeci.cz
Telefon: 116 111 (zdarma, anonymně, nonstop)
Chat: www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami (pondělí – neděle, 9 – 13 a 15 – 19 hodin)
Emailová poradna: pomoc@linkabezpeci.cz

Rodičovská linka (dospělí, rodiče)
www.rodicovskalinka.cz
Telefon: 606 021 021 (placeno, anonymně, pondělí – čtvrtek, 13 – 21 hodin, pátek 9 – 17 hodin)
Chat: www.rodicovskalinka.cz/sluzby/chatuj-s-nami (neděle, 17 – 21 hodin)
Emailová poradna: pomoc@rodicovskalinka.cz

Dětské krizové centrum (děti, rodiče, dospělí)
www.dkc.cz
Telefon: 777 715 215 (placeno, anonymně, nonstop)
Chat: iporadna.cz/elinka-chatova-poradna (anonymně, pondělí, středa, pátek 14 – 18 hodin, sobota a neděle 9 – 13 hodin a 14 – 18 hodin)
Skype: ld_dkc Emailová
poradna: problem@ditekrize.cz
Tel. linka rizika kyberprostoru: 778 510 510 (placeno, anonymně, nonstop)

Linka pro rodinu a školu (děti, rodiče, dospělí)
www.linkaztracenedite.cz
Telefon: 116 000 (zdarma, anonymně, nonstop)
Chat: linkaztracenedite.cz/chat (anonymně, denně 15 – 18 hodin)
Emailová poradna: 116000@cestazktrize.net

Pražská linka důvěry (dospělí)
www.csspraha.cz/prazska-linka-duvery
Telefon: 222 580 697 (placená, anonymně, nonstop)
Chat: www.chat-pomoc.cz (anonymně, pondělí – čtvrtek 9 – 21 hodin, pátek 9 – 15 hodin, sobota 14 – 20 hodin)
Emailová poradna: linka.duvery@csspraha.cz

Telefonická krizová pomoc – Centrum duševního zdraví RIAPS
www.riaps.cz/cdz/telefonicka-krizova-linka.html
Telefon: 702 256 762 (nepřetržitě)

Linka první psychické pomoci (dospělí)
linkapsychickepomoci.cz
Telefon: 116 123 (zdarma, anonymně, denně 8 – 18 hodin)

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (dospělí)
www.116006.cz
www.bkb.cz
www.domacinasili.cz
Telefon: 116 006 (zdarma, anonymně, nonstop)

ACORUS Pomoc osobám ohroženým domácím násilím
www.acorus.cz
Chat: iporadna.cz/elinka-chatova-poradna (úterý 11 – 14, čtvrtek 20 – 23 hodin)
Nonstop linka: 283 892 772
Poradenství prostřednictvím on-line chatu poskytuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím nebo osobám hledajícím pro ně pomoc. Služby jsou poskytované bezplatně, je možné vystupovat anonymně.

TÉMA HIV/AIDS

Česká společnost AIDS pomoc (dospělí)
www.aids-pomoc.cz
Telefon: 800 800 980 (zdarma, anonymní, nonstop)

Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
Pomoc HIV pozitivním lidem, prevence a osvěta – AIDS poradny vč. bezplatné telefonní linky, bezplatné anonymní testování po celé ČR, právní pomoc v případech diskriminace HIV pozitivních osob, provoz Domu světla.
Web: www.aids­‑pomoc.cz
Bezplatná Telefonní linka AIDS pomoci: 800 800 980

Národní program boje proti AIDS
Funguje pod Státním zdravotním ústavem a poskytuje informace pro HIV pozitivní a nemocné AIDS, pro jejich rodiny i blízké. Na webových stránkách jsou k dispozici informace jak o nemoci, tak o její léčbě a prevenci. Dále zde najdete nejnovější informace ze světa i domova o vývoji a akcích pro dosažení úspěšnější léčby a zkvalitnění života nemocných a jejich rodin. Na jednom z oddílů webových stránek jsou kontakty na odbornou pomoc poradenského či testovacího centra ve vašem městě nebo okolní oblasti.
Web: www.prevencehiv.cz

Zdraví a wellbeing

Konsent
Organizace, která boří mýty o sexu a sexuálním násilí. Konsent nabízí workshopy primární prevence pro školy (sexuální násilí a kybernásilí), rodiče a táborové vedoucí, poskytuje metodické materiály a školení pro vyučující, vydává knihy a provozuje svépomocné skupiny.
konsent.cz

LGBT-zdravi.cz
Stránky mají za cíl informovat a zvyšovat povědomí o životě LGBTQ+ osob v česku, o jejich duševním i fyzickém zdraví, o jejich problémech a ohroženích. Na stránkách je dostupná výzkumná zpráva Být LGBT+ v Česku 2022 a materiál Doporučený postup pro psychologickou praxi s lesbami, gayi a bisexuálními klient-y/kami.
lgbt-zdravi.cz

Nevypusť duši
Organizace působící v oblasti prevence v péči o psychiku, šíří praktické a ověřené informace, zdroje a nástroje pro studující i vyučující, včetně akreditovaných kurzů.
nevypustdusi.cz

Q-Psy.cz
Q-Psy.cz je odborný blog a knihovna zdrojů ohledně psychologie a zdraví LGBTQIA+ lidí.
www.q-psy.cz

Další zdroje
informací

Nasměrujeme vás na diskuzní skupiny, odbornou literaturu i osoby, které vám mohou nabídnout svou expertízu v LGBT+ tematice. Cenné jsou ale i kontakty na podpůrné skupiny nebo poradny, které můžete předat vašim LGBT+ studujícím.