Jak učit o LGBT+ tématech

Je důležité, aby školy pracovaly s tématy, která se týkají vztahové a sexuální orientace, genderové identity a genderového projevu. Vždy je potřeba, aby vyučující mohli v těchto oblastech stavět na dostatku znalostí a usilovali o respektující přístup. Vzhledem k tomu, že se jedná o témata dotýkající se identity a intimity, je nutné uchopovat je citlivě. Ale rozhodně na ně nerezignovat.

Ve škole by se tato témata
měla objevovat ve dvou rovinách:

 

1. Při vedení školní třídy

Aby se studující mohli věnovat učení, musí se cítit ve škole bezpečně. Jako třídní učitelé a učitelky nebo jako osoby ze školního poradenského pracoviště sledujte, jaké ve třídě panuje sociální klima, a podporujte vznik bezpečného prostředí. Zvláště v dospívání, které nutně přináší experimentování s identitou a prozkoumávání svých emocionálních a sexuálních potřeb, je důležité věnovat prostor tomu, aby mladí lidé mohli sdílet své obavy a pochybnosti. Je také vhodné reflektovat třídní normy z hlediska představ o tom, „co a kdo je normální“, a podporovat respekt k rozmanitosti genderových identit i vztahových a sexuálních orientací.

 

2. V obsahu výuky jednotlivých předmětů

Především v těch předmětech, které se týkají osobnosti, mezilidských vztahů a fungování společnosti, je důležité věnovat sexualitě, vztahům a genderovým identitám prostor, protože se jedná o významné oblasti. Studující by se měli seznámit s fakty, aby méně podléhali různým stereotypům a předsudkům.

 

Pro každou z těchto rovin nabízí tento web konkrétní náměty, jak s tématy ve skupinách různě starých dětí a dospívajících pracovat. Všechny jednotlivé techniky mají společný jmenovatel ve dvou principech:

  • respekt k jedinečnosti každého člověka,
  • vzájemná komunikace s cílem budovat společenství, kde rozmanitost není překážkou, ale obohacením.
Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.,

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.,
vedoucí Katedry psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Další zdroje
informací

Nasměrujeme vás na diskuzní skupiny, odbornou literaturu i osoby, které vám mohou nabídnout svou expertízu v LGBT+ tematice. Cenné jsou ale i kontakty na podpůrné skupiny nebo poradny, které můžete předat vašim LGBT+ studujícím.