Proč je důležité učit o LGBT+

Každý člověk je jiný. Ve škole se sice musíme všichni přizpůsobit společným pravidlům a jednotnému obsahu, ale i přesto žákovská rozmanitost zůstává velká a musí být brána v potaz. Školní vzdělávání a výchova mohou být úspěšné, jen pokud vyučující vnímají jedinečnost a reagují na ni v tom, jak se studujícími komunikují, co po nich požadují a jak je hodnotí.

Škola je rozmanitým prostředím

Žákovská rozmanitost se týká vlastností, rozumových schopností, rodinného zázemí… a také genderové identity, vztahové a sexuální orientace, genderového projevu. Aby ve škole mohli všichni studující naplno rozvíjet své schopnosti a zájmy, nelze témata genderu a sexuality ignorovat. Vyučující by jim měli dostatečně rozumět a pracovat s nimi.

 

K učení je nezbytný pocit bezpečí

Pokud studující řeší nejistoty a konflikty související se svou genderovou identitou nebo vztahovou či sexuální orientací, nemohou se naplno věnovat učení. Kognitivní učení i rozvoj osobnosti může efektivně probíhat jen v prostředí, kde se děti a dospívající cítí bezpečně.

Škola by měla být místem, kde budou mít možnost si věci ujasnit, získat nové informace a setkat se s přijetím. Studující s neheterosexuální orientací nebo transgender identitou potřebují od svých učitelů a učitelek pochopení a podporu. V případě, že dítě nemá podporu v rodině, jsou vyučující často jedinými dospělými, se kterými může své nejistoty sdílet a dočkat se akceptace. (Studie Být LGBTQ+ v Česku 2022 ukázala, že 28 % mladých lidí svou genderovou identitu či sexuální orientaci doma skrývá z obav z napadení či vyhrožování.)

 

Gender a sexualita do školy patří

Vztahy ve školní třídě stojí mimo jiné na genderových normách. Vyučující by proto měli děti a dospívající podporovat v tom, aby si uvědomili, co pro ně znamená „být holkou“ a „být klukem“ a jak v této souvislosti k druhým i sami k sobě přistupují. Pokud jsou jejich představy příliš úzké a vedou k odmítání druhých, je důležité třídu podpořit v hledání více respektujících třídních norem.

Témata genderové identity a sexuality mají své místo také v obsahu výuky. Je důležité, aby o nich studující ve škole získali dostatek znalostí. Díky nim budou umět o těchto důležitých oblastech lidského života a fungování společnosti lépe přemýšlet. Je například vhodné, aby mladí lidé věděli, že české zákony zaručují rovné zacházení bez ohledu na pohlaví a sexuální orientaci, že homosexualita byla dlouho mylně považována za nemoc, že sexuální a vztahová orientace se nedají změnit žádnou terapií ani zhlédnutím filmu, nebo že mnoho uměleckých osobností bylo inspirováno svými rozmanitými genderovými identitami.

Vyučující by se neměli těchto témat bát

Témata sexuální, vztahové a genderové rozmanitosti jsou důležitá, ale dosud v našich školách nezakotvená. Vyučující se proto někdy obávají s nimi pracovat, aby mezi studujícími, rodiči nebo v rámci učitelského sboru nevyvolávali kontroverze. Přes 80 % vyučujících, kteří se v roce 2022 zúčastnili výzkumu OUT, však považuje za důležité tato témata vyučovat.

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.,

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.,
vedoucí Katedry psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Další zdroje
informací

Nasměrujeme vás na diskuzní skupiny, odbornou literaturu i osoby, které vám mohou nabídnout svou expertízu v LGBT+ tematice. Cenné jsou ale i kontakty na podpůrné skupiny nebo poradny, které můžete předat vašim LGBT+ studujícím.