Slovníček pojmů

Nebylo by příjemné, kdyby vás studující školili v pojmech, jejichž význam neznáte. Proto vám nabízíme slovníček, který vás spolehlivě připraví na diskuze o LGBT+ tematice.

Stáhnout PDF
 

A

Ally - příznivce•kyně, podporovatel•ka LGBTQ osoby či osob

Aromantik•čka (také zkráceně aro) - romantická orientace vyznačující se nepřítomností romantické přitažlivosti k ostatním, nepřítomnosti potřeby navazovat romantické vztahy; aromantičtí lidé mohou, ale nemusí být zároveň i asexuální

Asexuál•ka - asexuální lidí necítí potřebu sexu nebo je ostatní lidé sexuálně nepřitahují; asexuální lidé mohou, ale nemusí být zároveň i aromantičtí

B

BDSM (= bondáž, disciplína, dominance, submise, sadismus, masochismus) - sexuální preference, které se týkají prožitku z fyzické kontroly, psychické kontroly a/nebo bolesti; dá se rozdělit do složek: spoutávání (bondáž) a disciplína (zažívání tělesných nebo psychických omezení), dominance a podřízenost (výměna moci, kontrola nad nebo pod druhým), sadismus a masochismus (potěšení z bolesti nebo ponížení druhých či vlastní), lidé praktikující BDSM se mohou identifikovat s jednou nebo více z těchto složek; součástí BDSM aktivit/vztahů bývá vědomý souhlas všech zapojených stran, pokud dojde k porušení souhlasu, jedná se o sexuální násilí, ne o BDSM vztah

Bifobie - diskriminace, odpor nebo iracionální strach z bisexuality či bisexuálních osob

Bisexuál•ka (také zkráceně bi) - člověk, kterého přitahují ženy i muži, ale ne nutně stejným způsobem nebo stejně intenzivně

C

Cis(gender) osoba - osoba, jejíž genderová identita se shoduje s tím, jaké pohlaví jí připsali po narození (např. osoba, kterou po narození označili jako muže a která se cítí jako muž, je cis muž)

Cissexismus (také cisgenderismus, cisnormativita) - systém názorů a přesvědčení, že normální, přirozená a jediná akceptovatelná genderová identita (projev, tělesné charakteristiky atd.) je buď mužská, nebo ženská, tedy cisgender

Coming out - z ang. coming out of the closet; proces uvědomování si své sexuální orientace nebo genderové identity a sdílení informace o této skutečnosti s okolím; vnitřní coming out – člověk rozpoznává svou orientaci či identitu; vnější coming out – člověk se svěřuje se svou orientací či identitou druhým

Crossdressing (CD) - akt oblékání oděvu, který je v dané společnosti tradičně přiřazován opačnému genderu, osoba praktikující crossdressing se nazývá crossdresser; crossdressing je praktikován lidmi bez ohledu na genderovou identitu a sexuální orientaci

D

Drag - jedna z forem umělecké prezentace, kdy se muži (drag queens) i ženy (drag kings) bez ohledu na svou sexuální orientaci stylizují do dané genderové role za pomoci často zvýrazněných až parodovaných atributů přiřazovaných tradičně danému genderu

Dysforie - negativní pocity, které vyvolávají určité tělesné vlastnosti, jež nejsou v souladu s genderovou identitou člověka; trans lidé pociťují různě silnou dysforii, od minimální, až po velmi silnou

F

Femininita - soubor atributů, chování a očekávání, které jsou ve společnosti spojovány s rolí dívky či ženy

G

Gatekeeping - jakékoli podmínky, které zejména transgender a nebinárním lidem omezují přístup ke zdrojům; často se používá v souvislosti s tranzicí, kdy člověk musí splnit přísné formální požadavky, aby byla tranzice lékařsky nebo právně uznána

Gay - muž, kterého přitahují (sexuálně či romanticky) muži

Gender (rod) - sociální konstrukt, ke kterému se pojí určité atributy související se vzhledem (volba oblečení, barev, líčení, doplňků atd.), chováním nebo očekáváními od žen a mužů ze strany společnosti, liší se historicky a geograficky

Genderová identita - pociťovaná příslušnost k určitému genderu, případně absence této příslušnosti, nemusí souviset s pohlavím připsaným po narození

Genderově nekonformní osoba - je taková, jejíž genderový projev zcela nenaplňuje očekávání, které se váže k ženské či mužské roli ve společnosti

Genderový projev (gender expression) - způsob, jakým se prezentujeme před druhými na škále femininita-maskulinita, neznamená to ovšem, že pokud se cis žena projevuje maskulinně, je o to méně žena, a podobně; nemusí souviset s připsaným pohlavím, genderovou identitou ani sexuální orientací

Genderqueer - viz Nebinární níže

GSRD (Gender, Sexual, and Relationship Diversity) - genderová, sexuální a vztahová rozmanitost (GSVR); inkluzivnější alternativa ke zkratce LGBTQ

H

Heteroflexibilita - sexuální a citová orientace projevující se v sexuální a partnerské preferenci převážně osob opačného genderu, oproti čistě heterosexuálním lidem jsou ale heteroflexibilní lidé otevřenější možnosti mít vztah/sex/city i vůči osobám stejného genderu

Heteronormativita - předpoklad, že všichni jsou heterosexuální, že jen heterosexualita je normální sexuální a citová orientace a implicitně tedy, že heterosexuální identita a vztahy jsou nadřazené ostatním identitám a vztahům, heteronormativní kultura podporuje prostředí, kde jsou LGBTQ lidé diskriminováni

Heterosexismus - systém názorů a přesvědčení, že jediným normálním, přirozeným a akceptovatelným eroticko-sexuálním vztahem je vztah muže a ženy

Heterosexualita - sexuální a citová orientace projevující se v sexuální a partnerské preferenci osob opačného genderu

Homoflexibilita - sexuální a citová orientace projevující se v sexuální a partnerské preferenci převážně osob stejného genderu, oproti lesbám a gayům jsou ale homoflexibilní lidé otevřenější možnosti mít vztah/sex/city i vůči osobám opačného genderu

Homofobie - zastřešující termín, kterým se označuje diskriminace, odpor nebo iracionální strach z jiné než heterosexuální orientace či neheterosexuálně zaměřených osob; institucionalizovaná homofobie – např. státem či náboženskými organizacemi podporovaná homofobie; internalizovaná homofobie – zvnitřnění negativních postojů a zkušeností u neheterosexuálně orientovaných osob

Homoparentální rodina - rodina, ve které rodičovské role zastávají dvě ženy nebo dva muži, lidově také občas označovaná jako „duhová rodina“. V rámci homoparentální rodiny se rozlišuje zákonný rodič (zákonem uznaný rodič dítěte, např. biologická matka, biologický otec, nebo ten muž•ta žena, který•která dítě osvojil•a jako jednotlivec) a sociální rodič (ten z páru, který dítě sice také vychovává a dítě ho vnímá jako rodiče, ale zákonem jako rodič uznaný není; občas také označován jako „faktický rodič“)

Homosexualita, homosexuál - sexuální a citová orientace projevující se v sexuální a partnerské preferenci osob stejného pohlaví; v dnešní době již překonaný termín, proto je lépe hovořit o „gayích a lesbách“, „sexuální orientaci“, „stejnopohlavní dvojici/partnerech“ (toto vymezení doporučuje i Výbor pro sexuální menšiny Rady vlády ČR pro lidská práva)

I

Intersekcionalita - teorie, podle které různé stránky lidské existence jako např. gender, etnicita nebo sexuální orientace spolu interagují a jsou vzájemně propojené, takže když klademe důraz jen na jeden aspekt člověka, ztrácíme kompletní obrázek o jeho životní zkušenosti

Intersex osoba - zastřešující termín označující osobu, u níž nelze v biologické rovině jednoznačně určit, zda je mužského či ženského pohlaví, v úvahu se zde bere jak tvar vnějších genitálií, tak i další charakteristiky, které nejsou na první pohled viditelné (chromozomy, gonády, pohlavní hormony); není vhodné v tomto kontextu používat pojem intersexualita/intersexuál•ka – nejedná o variantu sexuální orientace nebo identity, pojem je odvozený od slova “sex”, česky pohlaví, nikoliv od slova sexualita

K

Kink (někdy také fetiš) - sexuálních praktiky nebo fantazie, které jsou považovány za nekonvenční, hovorový termín pro nenormativní sexuální chování

Konverzní terapie (také reparativní terapie) - snaha o změnu („vyléčení“) neheterosexuální orientace nebo transgender identity vycházející často z přesvědčení, že pouze heterosexualita je normální zdravá sexuální orientace a ostatní varianty jsou duševní porucha, v praxi se však ukazuje jako neúčinná až škodlivá a přispívá ke stigmatizaci gayů a leseb či trans osob, proto je v některých zemích zakázána zákonem

L

Lesba - žena, kterou přitahují (sexuálně či romanticky) ženy

LGBTQ - zkratka zastřešující osoby nevětšinové sexuální orientace nebo genderové identity, přičemž L = lesby, G = gayové, B = bisexuální osoby, T = transgender osoby, Q = queer osoby, někdy je možné se setkat i s dalšími písmeny v rámci této zkratky (nejčastěji např. I jako intersex osoby nebo A jako asexuální či aromantické osoby)

M

Maskulinita - soubor atributů, chování a očekávání, které jsou ve společnosti spojovány s rolí chlapce či muže, nemusí souviset s biologickým pohlavím

Mikroagrese - verbální i neverbální odsudek, úmyslný či neúmyslný, který komunikuje nepřátelské, hanlivé nebo negativní postoje vůči lidem z obvykle utlačovaných skupin, ale i lidem mimo určité normy (lidé s nadváhou, nešikovní na tělocvik a podobně), může jít o určitý způsob chování (např. přejití na druhou stranu ulice), úšklebek, gesto, vtip, výrok atd.

Misgendering - když se v případě trans či generově rozmanitých osob použije špatných zájmen nebo nevhodného oslovení; může jít o důsledek omylu, lhostejnosti, nebo záměrné snahy urazit, tj. jde o projev transfobie; je spojeno s pojmem deadnaming (nevhodné užití starého jména většinou u trans člověka)

Monosexismus - vychází z představy, že nás může přitahovat pouze jeden gender, že můžeme být pouze heterosexuální nebo gayové/lesby. Na základě tohoto přesvědčení se pak odvíjí nevraživost, nepochopení či nenávist vůči lidem, kteří jsou bisexuální nebo pansexuální (bifobie)

Muži, kteří mají sex s muži (MSM) - muži, kteří provozují sex s muži, ale neoznačují se nutně jako gayové nebo bisexuálové

N

Nebinární či genderqueer osoba, nebo genderově rozmanitá osoba - osoba, která nedokáže zcela zapadnout ani do jedné ze škatulek muž či žena, genderová identita této skupiny lidí je velice pestrá, nejčastější nebinární identity jsou následující:

 • Genderfluid osoba – je taková, jejíž genderová identita se mění v čase nebo situačně
 • Intergender osoba – je taková, jejíž gender je někde mezi gendery, nebo jejich kombinací
 • Bigender osoba – je taková, která se identifikuje se dvěma gendery, které zažívá buď střídavě, nebo současně; těmito gendery mohou být muž a žena, žena a agender nebo jakákoli jiná kombinace dvou genderových identit
 • Trigender osoba – je taková, jejíž genderová identita se pohybuje mezi třemi gendery v závislosti na kontextu nebo na situaci
 • Androgynní osoba – je taková, jejíž podoba či identifikace je mezi femininní a maskulinní, a která tedy prezentuje gender buďto smíšený, nebo neutrální
 • Pangender osoba – je taková, jejíž genderová identita je souhrnem všech identit
 • Polygender osoba – je taková, jejíž genderová identita je souhrnem mnoha identit, ne však všech
 • Neutrois – zastřešující termín pro osoby, které se identifikují genderově neutrálně
 • Agender osoba – je taková, která necítí příslušnost k žádné genderové identitě
 • Genderless osoba – je taková, která se neidentifikuje s žádným genderem
 • Dvojí duch – osoba, která ve svém životě naplňuje role obou tradičních pohlaví; tento pojem byl užíván mezi původními obyvateli Severní Ameriky, ale v současnosti jej používají i jiné kultury

P

Pansexuál•ka - člověk, kterého přitahují osoby bez ohledu na jejich genderovou identitu, ale ne nutně stejným způsobem nebo stejně intenzivně

Passing - být vnímán•a a akceptován•a druhými v rámci genderové identity, která je člověku vlastní

Pohlaví připsané po narození (zkráceně připsané pohlaví) - biologická kategorie, na jejímž základě jsou lidé podle fyzických znaků při narození tradičně označováni za ženy, nebo muže

Polyamorie - druh nemonogamního soužití více než dvou osob, kde mají vztah všichni se všemi; nejedná se o otevřený vztah, kde si každý partner či partnerka může navazovat i jiné vztahy než s původním partnerem•partnerkou

Předsudek - emočně zabarvený úsudek, který není založen na spolehlivém poznání, ale na pouhém mínění či předpokladu, obvykle vychází ze stereotypů, neoprávněného zobecnění nebo zjednodušení zkušenosti

Q

Queer - zastřešující výraz pro osoby rozmanité sexuální orientace či genderové identity; původně pejorativní označení leseb a gayů, některými lidmi je proto tento termín vnímán stále jako urážlivý

S

Sexuální orientace (také milostná orientace, sexuální zaměření/preference, citové zaměření/preference) - zaměření citové a sexuální náklonnosti k druhým lidem; romantická orientace je zaměření romantické (vztahové) náklonnosti k druhým lidem; sexuální a romantická orientace bývají obvykle v souladu, ale nemusí tomu tak být vždy

Sociální (menšinový) stres - chronická forma sociálně specifického stresu, kterému čelí zranitelné skupiny; v LGBTQ kontextu jde o soubor stresorů, které mohou negativně ovlivňovat duševní zdraví neheterosexuálních a transgender osob

T

Trans(gender) člověk - osoba, jejíž rod se neshoduje s tím, jak ji označili po narození; pojmy trans/transgender jsou přídavná jména

Trans(gender) muž (také transmaskulinní osoba) - muž, co se narodil s pohlavními znaky připisovanými ženám a který se neztotožňuje s rolí, jež mu na jejich základě byla přisouzena; trans muži se někdy označují termínem AFAB (assigned female at birth) nebo ne úplně vhodným termínem FtM (Female to Male)

Trans(gender) žena (také transfemininní osoba) - žena, co se narodila s pohlavními znaky připisovanými mužům a která se neztotožňuje s rolí, jež jí na jejich základě byla přisouzena; trans ženy se někdy označují termínem AMAB (assigned male at birth) nebo ne úplně vhodným termínem MtF (Male to Female)

Transfobie - diskriminace, odpor nebo iracionální strach z jiné než cisgender identity či genderově rozmanitých osob

Transsexuál - zastaralý a nevhodný pojem, který se váže k diagnóze, navíc genderová identita nesouvisí se sexualitou

Tranzice (také potvrzení genderu) - proces nabývání vizuálních a tělesných charakteristik a sociální role, která je v souladu s genderovou identitou člověka, přičemž rozlišujeme tři hlavní aspekty tohoto procesu:

 • Sociálníživot v rámci pociťované sociální role
 • Fyzický, který může zahrnovat hormonální terapii (HRT), chirurgické změny nebo různé jiné úpravy zevnějšku (např. laserové odstraňování vousů)
 • Úřední – změna označení genderu, jména, rodného čísla v dokladech a jiných úředních dokumentech

Travesti umělec•umělkyně - člověk, který se převléká do šatů tradičně přisuzovaných opačnému genderu za účelem uměleckého vystoupení, kde předvádí či paroduje známé umělkyně•umělce; občas se zaměňuje s pojem transvestitismus, kde však jde o převlékání se do šatů opačného genderu za účelem vlastního potěšení

Třetí pohlaví - genderová kategorie existující v některých společnostech, které rozeznávají více než dva rody

Stáhnout PDF

Další zdroje
informací

Nasměrujeme vás na diskuzní skupiny, odbornou literaturu i osoby, které vám mohou nabídnout svou expertízu v LGBT+ tematice. Cenné jsou ale i kontakty na podpůrné skupiny nebo poradny, které můžete předat vašim LGBT+ studujícím.