Jaké bylo tvoje rande?

Aktivita vede k reflexi jazyka a jeho binarity. Prostřednictvím hraní rolí si studující vyzkouší používání genderově neutrální mluvy.

 

Získané znalosti nebo dovednosti

 • Zkušenost s genderově neutrální mluvou.

 

Náročnost aktivity

× aktivita je možná i bez znalosti LGBTQ tematiky

Vazba na vzdělávací oblasti

Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a jeho svět

Klíčová slova

#coming out
#LGBTQ
#genderová rozmanitost
#sexuální rozmanitost
#bezpečné prostředí
#společenské postavení
#hraní rolí

 

Pomůcky

Vytištěné listy s příběhy pro každou dvojici

Příprava prostoru

K práci je ideální běžná třída, ve které je možné přesouvat lavice a židle tak, aby byla možná skupinová práce a usazení v kruhu.

Časová náročnost

30 minut

 

Popis provedení aktivity

1. Vyučující rozdělí třídu do dvojic a vždy jednomu člověku z dvojice rozdá zadání situace.
2. Studující si přečtou zadaný příběh a představí si, že jsou hlavní postavou. Vlastními slovy převypráví příběh bez použití gramatického rodu (nepoužívá kluk / holka, on / ona, takový / ová atd.).
3. Každý má na vyprávění 3 minuty, druhý*á ze dvojice pokládá doplňující otázky.
4. Vyučující obchází dvojice a poslouchá, jak se studujícím při plnění úkolu daří. Po splnění úkolu se třída usadí do kruhu pro závěrečnou reflexi aktivity.

Závěrečná reflexe

Závěrečná reflexe je prakticky nejdůležitější částí celého cvičení. Mělo by při ní dojít ke shrnutí nejzásadnější faktů a zkušeností, a zasadit získané vědomosti a zkušenosti do určitého rámce a kontextu.
Návrhy na otázky k závěrečné reflexi:

  • Jaké to pro vás bylo?
  • Co se vám dařilo? Co se vám nedařilo?
  • Z jakého důvodu mohlo být obtížné vynechávat gender osoby, o které jste vyprávěli
  • Měli jste nějakou strategii, jak mluvit o protějšku genderově neutrálně? Jakou?
  • V jakém okamžiku se studující napřímo zeptali, jestli je Aron holka nebo kluk?
  • Co všechno může bránit queer lidem v coming outu?
  • Z jakého důvodu jsme se aktivitě věnovali?

Další zdroje
informací

Nasměrujeme vás na diskuzní skupiny, odbornou literaturu i osoby, které vám mohou nabídnout svou expertízu v LGBT+ tematice. Cenné jsou ale i kontakty na podpůrné skupiny nebo poradny, které můžete předat vašim LGBT+ studujícím.