Pohlaví nebo gender?

Účelem aktivity je naučit se pomocí příkladů rozlišovat mezi pohlavím (biologická rovina) a genderem (sociální rovina) a diskutovat o významu takového rozlišování. O obou konceptech budou studující v rámci této aktivity diskutovat v hlubších souvislostech, a to včetně mýtů a stereotypů, které se k nim často vážou (např. existují jen dvě pohlaví atd.).

 

Získané znalosti nebo dovednosti

 • Rozlišování genderu a pohlaví v různých situacích
 • Vědomí o důležitosti takového rozlišování
 • Schopnost reflexe mýtů a stereotypů, které se vážou zejména k pojmu „gender“.

 

Náročnost aktivity

aktivita je možná i bez znalosti LGBTQ tematiky, předpokládá seznámení s termíny „připsané pohlaví” a „gender” (vysvětleno  zde).

 

Vazba na vzdělávací oblasti

Člověk a jeho svět,
Osobnostní a sociální výchova,
Biologie člověka

Klíčová slova

#pohlaví
#gender
#genderová identita
#intersex

 

Pomůcky

Tužky a papíry, vytištěné pracovní listy buď pro jednotlivce, nebo do dvojice.

Příprava prostoru

Není třeba žádná zvláštní příprava prostoru.

Časová náročnost

25 minut nebo dle potřeby

 

Popis provedení aktivity

Různí lidé mají o genderu různé představy a málokdo zná skutečný význam tohoto slova. Pro zjištění, jak jsou na tom studující, je možné položit v úvodu otázku, co si kdo pod pojmem „gender“ vybaví. Následně vyučující představí definici pohlaví a genderu.

Pohlaví = biologická kategorie, na jejímž základě jsou lidé po narození tradičně děleni podle fyzických znaků na ženy a muže a tato skutečnost je zapsána do jejich rodného listu; proto dáváme přednost označení „pohlaví připsané po narození“, nebo zkráceně „připsané pohlaví“. Ačkoli se to může zdát překvapivé, mezi ženami a muži není na biologické úrovni jasně stanovená hranice. Rodí se totiž množství lidí s intersex variacemi, které nelze zcela jednoznačně zařadit výhradně do mužské či ženské biologické výbavy. Nejde jen o tvar vnějších genitálií, ale i o další charakteristiky, které nejsou na první pohled viditelné (chromozomy, gonády, pohlavní hormony).

Gender (rod) = souvisí s tím, jak společnost chápe roli ženy a muže – co na daném místě a v daném čase znamená být ženou, mužem nebo genderově rozmanitou osobou. Slouží k odlišení pohlaví jakožto biologické kategorie od pohlaví jako společenské záležitosti. Gender označuje způsoby chování, oblékání, typických aktivit a dalších atributů, které daná společnost považuje za vhodné pro dívky a ženy, nebo pro chlapce a muže. Ty pak zároveň ovlivňují, jakým způsobem lidé jednají a vzájemně interagují s druhými. Zatímco aspekty odvíjející se od biologického pohlaví jsou v různých kulturách podobné, genderové aspekty se mohou výrazněji lišit.

Pro lepší vysvětlení pojmu „gender” může vyučující ukázat třídě obrázek (viz pracovní list) a společně probrat očekávání, jak se budou chovat (oblékat, zdobit, volit povolání atd.) ženy a jak muži.


Význam odlišení pojmů „pohlaví” a „gender” může ilustrovat následující příklad:


Inženýrská studie „Rozdíly v potřebách řidiček a řidičů dle pohlaví“ by zkoumala biologické odlišnosti mezi ženami a muži, které jsou důležité v automobilovém designu. Např. při navrhování bezpečnostních pásů by tak měl být zohledněn předpoklad těhotenství u žen. Naproti tomu studie „Genderové rozdíly v potřebách řidiček a řidičů“ by zkoumala odlišnosti v používání vozidel ženami a muži v důsledku genderových norem. Např. ženy obvykle pečují o děti více než muži, proto je větší pravděpodobnost, že právě ony ve svých vozidlech budou děti přepravovat.

Na závěr zadá vyučující třídě cvičení uvedené v pracovním listu, aby se ukázalo, zda všichni rozdílům mezi pojmy rozumí. Cvičení můžou vyplňovat studující samostatně nebo ve dvojicích, mělo by následovat společné vyhodnocení a zdůvodnění.

 

Závěrečná reflexe

Vyučující se na závěr aktivity zeptá, jak třída rozumí pojmům pohlaví a gender a jestli se něco změnilo mezi tím, jak tyto pojmy studující vnímali na začátku a na konci aktivity. Může se taky zeptat, jak současná očekávání z hlediska genderových rolí studujícím vyhovují, jestli by chtěli, aby něco bylo jinak. Pokud v diskuzi zazní nějaký mýtus nebo stereotyp spojený s genderem či pohlavím, doporučujeme jej reflektovat. Přehled nejčastějších mýtů a stereotypů
máme zde.

Náměty na otázky do závěrečné diskuze (podle zvolené hloubky):

  • Jaký je rozdíl mezi pojmy „pohlaví“ a „gender“ a proč je dobré je rozlišovat?
  • Kolik existuje pohlaví? (Odpověď je nastíněna zde).
  • S jakými genderovými stereotypy se setkáváte vy osobně, jsou vám příjemné, nebo ne? Na co jako ženy nebo muži nebo nebinární osoby můžete narážet?
  • Co můžeme dělat pro to, abychom atmosféru ve společnosti (ve škole, …) měnili směrem k rozvolnění genderových rolí a mohli si žít pole vlastních představ bez ohledu na svůj gender?

Další zdroje
informací

Nasměrujeme vás na diskuzní skupiny, odbornou literaturu i osoby, které vám mohou nabídnout svou expertízu v LGBT+ tematice. Cenné jsou ale i kontakty na podpůrné skupiny nebo poradny, které můžete předat vašim LGBT+ studujícím.