Obsah

Část 1 – Základní pojmy a definice

Uvedení do tématu transgender identity a genderové rozmanitosti

Část 2 – Tranzice v ČR

Tranzice (sociální, medicínské a úřední potřeby) a situace trans dětí a dospívajících v ČR

Část 3 – Stresové a traumatické faktory

Vysvětlení rizikových faktorů jako menšinový stres, Postraumatická stresová porucha, transfobie, proces depatologizace dle WHO. Zaměření na pozitivní faktory a zdroje wellbeingu.

Část 4 – Tranzice ve školním prostředí

Zmapování potřeb transgender studujících za účelem zvládnutí jejich sociální a úřední tranzice ve škole, práce ve školním kolektivu. Jak zajistit bezpečný a inkluzivní prostor, čeho se vyvarovat. Prevence rizik vypadávání z hl. vzdělávacího proudu.

Část 5 – Tranzice ve školním prostředí, konkrétní oblasti a situace

Legislativa a metodika. Doporučení ohledně školních směrnic. Práce a komunikace s vyučujícími a pedagogickým sborem, s rodinou, rodiči spolužáků a v komunitě.

Část 6 – Komunikace

Desatero zásad respektující komunikace, role důvěry, respektu, podpory a pomoci.

Část 7 – Komunitní zdroje, vědecké a oborové publikace, výzkumy

Přehled organizací a služeb, které poskytují poradenství a podporu ohledně transgender otázek v ČR (psychologie, podpůrné skupiny, LGBTI poradny a komunitní centra, podpora obětí verbálního násilí, právní pomoc atd.).

Část 8 – Dotazy a diskuze

Dotazy a řešení konkrétních situací z praxe zúčastněných, hodnocení kurzu a zjištění znalostí.

Část 1 – Základní pojmy a definice

Uvedení do tématu transgender identity a genderové rozmanitosti

Část 3 – Stresové a traumatické faktory

Vysvětlení rizikových faktorů jako menšinový stres, Postraumatická stresová porucha, transfobie, proces depatologizace dle WHO. Zaměření na pozitivní faktory a zdroje wellbeingu.

Část 5 – Tranzice ve školním prostředí, konkrétní oblasti a situace

Legislativa a metodika. Doporučení ohledně školních směrnic. Práce a komunikace s vyučujícími a pedagogickým sborem, s rodinou, rodiči spolužáků a v komunitě.

Část 7 – Komunitní zdroje, vědecké a oborové publikace, výzkumy

Přehled organizací a služeb, které poskytují poradenství a podporu ohledně transgender otázek v ČR (psychologie, podpůrné skupiny, LGBTI poradny a komunitní centra, podpora obětí verbálního násilí, právní pomoc atd.).

Část 2 – Tranzice v ČR

Tranzice (sociální, medicínské a úřední potřeby) a situace trans dětí a dospívajících v ČR

Část 4 – Tranzice ve školním prostředí

Zmapování potřeb transgender studujících za účelem zvládnutí jejich sociální a úřední tranzice ve škole, práce ve školním kolektivu. Jak zajistit bezpečný a inkluzivní prostor, čeho se vyvarovat. Prevence rizik vypadávání z hl. vzdělávacího proudu.

Část 6 – Komunikace

Desatero zásad respektující komunikace, role důvěry, respektu, podpory a pomoci.

Část 8 – Dotazy a diskuze

Dotazy a řešení konkrétních situací z praxe zúčastněných, hodnocení kurzu a zjištění znalostí.

Lektorují

Mgr. Teodor Brzák

Speciální pedagog, sociální pracovník

Speciální pedagog a sociální pracovník. Autor diplomové práce Přístup k trans a nebinárním studujícím v českých školách. Tématu trans a nebinárních studujících se věnuje i v rámci svého doktorandského studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Jako lektor působí v programu Mezipatra na školách, v rámci něhož prezentuje LGBTI+ témata pro studující a žactvo na druhém stupni základních škol a na středních školách.

Mgr. Adam Šimek

Terapeut, lektor

Terapeut a lektor specializující se na klienty s genderovou inkongruencí a jejich blízké. Vedl tři střediska se sedmi sociálními službami v organizaci Maltézská pomoc. Působil jako vedoucí chráněného bydlení a jako mentor vedoucích pracovníků sociálních služeb v Diakonii Praha. Má zkušenosti jako vedoucí podpůrné sekce v Transparent, z.s. rozvíjející systém podpůrných a poradenských služeb pro transgender osoby. Působil též jako externí odborný asistent na Katedře psychosociálních věd a etiky HTF UK.

Mgr. Viktor Heumann

Spoluzakladatel organizace Transparent, odborný konzultant Národního ústavu duševního zdraví

Spoluzakladatel organizace Transparent, založené v roce 2015 s cílem poskytovat podporu trans a nebinárním lidem v Česku a pořádat osvětové aktivity. V současné době se věnuje zlepšování procesů v oblasti trans specifické zdravotní péče (např. jako odborný konzultant Národního ústavu duševního zdraví) a advokačním aktivitám zaměřeným na zlepšení podmínek a přijetí trans* osob. Je lektorem pro oblast školství, pomáhajících služeb a firemního prostředí. Je spoluautorem 2 výzkumných publikací mapujících potřeby českých transgender a nebinárních osob a kvalitu zdrav. a terapeutických služeb, příručky o informované a respektující péči o LGBTI+ osoby, Transgender toolkitu pro zaměstnavatele a výukových materiálů pro pomáhající profese a policii.

PhDr. Pavla Doležalová, PhD

Terapeutka, výzkumná pracovnice Národního ústavu duševního zdraví

Terapeutka, výzkumná pracovnice Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech na projektu Trans E-Health. Jako odborná asistentka působila na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jako soukromá terapeutka se specializuje na pomoc osobám s traumatem, genderovým nesouladem, problémy s připoutaností a behaviorálními poruchami a závislostmi. Komplexní dovednosti získala v několika vedoucích funkcích, působila jako koordinátorka krajské protidrogové politiky, oddělení prevence, ústavní péče a speciálního vzdělávání na MŠMT. Spolupracovala s několika národními a internacionálními institucemi. V letech 2012-2013 úspěšně absolvovala stáž Huberta Humphreyho na Bloomberg School of Public Health – Department of Mental Health na Johns Hopkins University.

Cena kurzu

7. 5. 2024, 9:00 - 17:00 Komunitní centrum Prague Pride, Železná 18, Praha 1

2 200 Kč

Registrace >
 

Více informací o kurzech na e-mailu info@jsmetransparent.cz

    Další zdroje
    informací

    Nasměrujeme vás na diskuzní skupiny, odbornou literaturu i osoby, které vám mohou nabídnout svou expertízu v LGBT+ tematice. Cenné jsou ale i kontakty na podpůrné skupiny nebo poradny, které můžete předat vašim LGBT+ studujícím.